- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

APB - PLZEŇ a.s. - středisko jeřáby Praha

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, z.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologických předpovědí

ČHMÚ - Oddělení meteorologických předpovědí

ČIŽP - oblastní inspektorát Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

ČRS MO Praha 7 - Holešovice [0014]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA Kladno, a.s. - ekolog. havarijní služba - středisko Praha

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 11.12.2021 
IconPOVIS: generováno 11.12.2021 

Doprava - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

- E -

ELTODO, a.s.

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- F -

Fakultní nemocnice Na Bulovce

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hitrádio City

Hlásné profily - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hlavní město Praha (kraj) - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka CENTRUM

Hygienické stanice

HZS - Generální ředitelství ČR

HZS hlavního města Prahy - krajské ředitelství

HZS hlavního města Prahy - krizové řízení

HZS stanice HS-03 Praha 7

- I -

informace

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JEŘÁBOVÉ SLUŽBY - Jiří Kotek

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

Kolektory Praha, a.s.

Kolektory Praha, a.s. - Centrální pohotovostní služba

Kontakty

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy - Středisko vodní toky

- M -

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň

MČ Praha  1 (SO) - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 11.12.2021 

MČ Praha  6 (SO) - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 11.12.2021 

MČ Praha  7 (SO) - pk 

IconPovodňová komise
IconZákladní přenos informací povodňové komise
IconAbecední seznam PK

MČ Praha  8 (SO) - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 11.12.2021 

MČ Praha-Troja - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 11.12.2021 

Městská veterinární správa v Praze

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

MP Obvodní ředitelství Praha 7

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Oblastní spolek ČČK Praha 7

Obvodní ředitelství policie Praha I

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP)

Organizace podle vybraných kategorií

- P -

PČR - Místní oddělení Holešovice

PČR - Poříční oddělení

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

poruchy

Postupové doby - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 5 Vltava - kaskáda

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 (Vltava vodní cesta)

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava, Drobné vodní toky

Pražská energetika, a. s.

Pražská plynárenská, a.s.

Pražská teplárenská, a.s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS)

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)

Protipovodňová opatření - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa služeb hlavního města Prahy - SSHMP

Správa železnic – Hasičská záchranná služba

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

Státní plavební správa, pobočka Praha

Státní plavební správa, ředitelství

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK)

Technické služby

Technologie Hlavního města Prahy, a.s. (THMP)

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Úřad městské části Praha 7

Ústřední povodňová komise - pk 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uživatelská mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconVodní díla IV. kategorie
IconVodní díla
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 11.12.2021 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Zákony

Záplavová území - mapa

IconGrafická část
IconGrafická část: SO Praha 7

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zásoby vody ve sněhu

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

Zdravotnictví

zkratky